Privacy beleid zadel- en tuigmakerij Van den Bosch 

Algemeen
Zadel- en tuigmakerij Van den Bosch, KvK 60 97 81 55 (hierna te noemen Vd Bosch) hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vd Bosch houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit privacy beleid is conform de Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Dit beleid is van toepassing op alle diensten van Vd Bosch.
Door gebruik te maken van onze diensten en/of wanneer u gegevens zelf aan ons verstrekt, gaat u
akkoord met ons privacy beleid.

Het privacy beleid van Vd Bosch brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
– Als Vd Bosch zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Grondslag
Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst.

Doelstellingen
Persoonsgegevens van klanten worden door Vd Bosch verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
– Administratieve doeleinden.
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
– Het uitvoering geven aan het uitgeven van een opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
– Voorletters/naam en achternaam
– Geslacht
– Leeftijd
– Adres
– Stalling gegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Overige persoonsgegevens en fysieke kenmerken die actief aan Vd Bosch verstrekt worden
bijvoorbeeld in correspondentie, per telefoon of tijdens een zadelpas consult.
– Gegevens met betrekking tot het paard

Beeldmateriaal
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal zal Vd Bosch expliciet toestemming vragen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Vd Bosch zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door Vd Bosch
opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Zadelpas formulieren worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en maximaal 7 na
het laatste zadelpas consult.

Verstrekken gegevens aan derden
Vd Bosch verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.
Indien er een geschil ontstaat tijdens of na afloop van de overeenkomst en Vd Bosch er samen met u
niet tot een oplossing komt, zal Vd Bosch de hulp inschakelen van de Vereniging van zadel- en
tuigdeskundigen. In dit geval zal Vd Bosch de persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijker wijze
van belang zijn om te bemiddelen in het betreffende geschil.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vd Bosch maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

Beveiliging
Vd Bosch hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies, wijziging, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Alle
medewerkers van Vd Bosch zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens, voor zover bij wet- of
regelgeving niet anders is bepaald. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
U kunt een verzoek indienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Een gespecificeerd verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens
kunt u schriftelijk, per post of per e-mail bij ons indienen. Vd Bosch zal binnen 5 werkdagen reageren
op uw verzoek.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen we er gezamenlijk niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op.

Zadel- en tuigmakerij Van den Bosch
Hoofdweg 264
8475 CG Nijeholtpade

KVK-nummer: 60 97 81 55
Tel; 0561-688 352 / 06-5344 7095
info@zadelmakerij-bosch.nl
www.zadelmakerij-bosch.nl

Privacy beleid zadel- en tuigmakerij Van den Bosch 

Algemeen
Zadel- en tuigmakerij Van den Bosch, KvK 60 97 81 55 (hierna te noemen Vd Bosch) hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vd Bosch houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit privacy beleid is conform de Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Dit beleid is van toepassing op alle diensten van Vd Bosch.
Door gebruik te maken van onze diensten en/of wanneer u gegevens zelf aan ons verstrekt, gaat u
akkoord met ons privacy beleid.

Het privacy beleid van Vd Bosch brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
– Als Vd Bosch zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Grondslag
Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst.

Doelstellingen
Persoonsgegevens van klanten worden door Vd Bosch verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
– Administratieve doeleinden.
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
– Het uitvoering geven aan het uitgeven van een opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
– Voorletters/naam en achternaam
– Geslacht
– Leeftijd
– Adres
– Stalling gegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Overige persoonsgegevens en fysieke kenmerken die actief aan Vd Bosch verstrekt worden
bijvoorbeeld in correspondentie, per telefoon of tijdens een zadelpas consult.
– Gegevens met betrekking tot het paard

Beeldmateriaal
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal zal Vd Bosch expliciet toestemming vragen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Vd Bosch zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door Vd Bosch
opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Zadelpas formulieren worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en maximaal 7 na
het laatste zadelpas consult.

Verstrekken gegevens aan derden
Vd Bosch verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.
Indien er een geschil ontstaat tijdens of na afloop van de overeenkomst en Vd Bosch er samen met u
niet tot een oplossing komt, zal Vd Bosch de hulp inschakelen van de Vereniging van zadel- en
tuigdeskundigen. In dit geval zal Vd Bosch de persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijker wijze
van belang zijn om te bemiddelen in het betreffende geschil.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vd Bosch maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

Beveiliging
Vd Bosch hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies, wijziging, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Alle
medewerkers van Vd Bosch zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens, voor zover bij wet- of
regelgeving niet anders is bepaald. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
U kunt een verzoek indienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Een gespecificeerd verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens
kunt u schriftelijk, per post of per e-mail bij ons indienen. Vd Bosch zal binnen 5 werkdagen reageren
op uw verzoek.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen we er gezamenlijk niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op.

Zadel- en tuigmakerij Van den Bosch
Hoofdweg 264
8475 CG Nijeholtpade

KVK-nummer: 60 97 81 55
Tel; 0561-688 352 / 06-5344 7095
info@zadelmakerij-bosch.nl
www.zadelmakerij-bosch.nl