Algemene voorwaarden Zadel- en Tuigmakerij Van den Bosch

Art. 1. Identiteit ondernemer
Art. 2. Toepasselijkheid
Art. 3. Definities
Art. 4. Offertes en aanbiedingen
Art. 5. De overeenkomst
Art. 6. Zichttermijn
Art. 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Art. 8. Leveringstermijnen, aflevering, retourzending
Art. 9. Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden
Art. 10. Prijzen en betalingsvoorwaarden
Art. 11. Eigendomsvoorbehoud
Art. 12. Conformiteit en garantie
Art. 13. Aansprakelijkheid
Art. 14. Overmacht
Art. 15. Tijdelijk ter beschikking stellen zadel
Art. 16. Verkoop consignatie
Art. 17. Risico-overgang
Art. 18. Reclames transport
Art. 19. Intellectuele eigendom
Art. 20. Internetsite opdrachtnemer
Art. 21. Toepasselijk recht en geschillen
Art. 22. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Art. 23. Geldigheid algemene voorwaarden

Art 1. Identiteit ondernemer
Zadel- en Tuigmakerij Van den Bosch V.O.F.
Hoofdweg 264
8475 CG Nijeholtpade

KVK-nummer: 60 97 81 55
BTW-nummer: NL854146593B01

Art. 2. Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/bestelling en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
2.2
Met het geven van een opdracht of doen van een bestelling, gaat opdrachtgever met deze voorwaarden akkoord.
2.3
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2.4
Indien zich tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.5
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaardenop enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, dan blijft het overige in deze algemene vooraarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigbare bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.6
Indien opdrachtnemer geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Art. 3. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Zadel- en tuigmakerij Van den Bosch
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van de opdrachtnemer afneemt, dan wel met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit of met wie de opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
De consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
Aflevering: Feitelijke bezitsverschaffing aan opdrachtgever
Levering: Overdracht eigendom
Harnachement: Tuigen, hoofdstellen en paardensportartikelen bedoeld voor gebruik op en met paarden.

Art. 4. Offertes en aanbiedingen
4.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een aanvaardingstermijn van 4 weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Art. 5. De overeenkomst
5.1 Onder overeenkomst wordt verstaan de bestelling van een bepaald product of een bepaalde dienst. Na voltooiing van de bestelde dienst of levering van het product wordt de overeenkomst in principe als beëindigd beschouwd. Er wordt telkens een nieuwe overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever aangegaan zodra Opdrachtgever een nieuwe bestelling plaatst., tenzij Opdrachtgever de samenwerking met Opdrachtgever per direct beëindigt.
5.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.3 Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
5.4 Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
5.5 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.6 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Opdrachtnemer slechts voor zover zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
5.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voorwaarden te stellen aan levering van bepaalde producten en diensten. Bij name worden genoemd de door Opdrachtnemer ontworpen en geleverde zadels waarvoor strikte aankoop- en verkoopregels gelden die Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst (bestelling) voor akkoord heeft bevonden.

Art.6. Zichttermijn
6.1 Voor de Opdrachtgever, uitsluitend in de hoedanigheid van Consument, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van veertien (14) dagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door of namens de Consument.
6.2 Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending en de kosten voor de eventueel geleverde dienst (zoals een zadelpasconsult), de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Opdrachtnemer behoudt zich het recht deze kosten van het reeds betaalde bedrag in te houden, of indien nog niet betaald is, de Consument te houden aan zijn betalingsverplichting van de gemaakte kosten.
6.3 Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen, verzegelde producten, producten die in gebruik zijn genomen, goederen die volgens specificaties van de Consument (maatwerk) zijn vervaardigd, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
6.4 De Consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk inroepen.
6.5 Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaand overleg van de Opdrachtnemer en met inachtneming van de retourvoorwaarden welke Opdrachtnemer op verzoek verstrekt.

Art.7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1 De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
7.2 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.4 Indien de opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
7.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.7 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Art. 8. Leveringstermijnen, aflevering, retourzending
8.1 De opdrachtnemer maakt bij afsluiten van de overeenkomst de leveringstermijnen kenbaar aan de opdrachtgever.
8.2 Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8.3 Indien tijdens de aflevering van het harnachement blijkt dat het noodzakelijk is om zaken aan het harnachement te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering
8.4 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door beide partijen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
8.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor het te leveren harnachement.
8.6 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
8.7 Indien de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de opdrachtnemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de opdrachtnemer toekomende bevoegdheid of een op de opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
8.8 De opdrachtnemer houdt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door schuld anders dan die van de opdrachtnemer of leverancier is beschadigd.

Art.9. Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden
9.1 Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
9.2 Indien Opdrachtgever binnen 12 maanden na voltooiing van de gerepareerde zaken deze niet ophaalt tegen betaling van de reparatie- en eventuele bijkomende kosten, wordt de gerepareerde zaak eigendom van Opdrachtnemer en doet Opdrachtgever afstand van elke vorm van eigendom.

Art.10. Prijzen en betalingsvoorwaarden
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening of contante betaling. Als betalingsdatum wordt aangehouden de valutadatum op het afschrift dan opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de opdrachtnemer is aangegeven.
10.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 Indien opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaalt, behoudt opdrachtnemer het recht om de vordering met € 25,00 excl. BTW voor administratiekosten te verhogen.
10.4 Gehanteerd worden de tarieven die vermeld staan op de internetsite ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
10.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan opdrachtgever te factureren alvorens opdrachtnemer de opdracht zal gaan uitvoeren.
10.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
10.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Art. 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2 Door de opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de opdrachtnemer veilig te stellen.
11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.5 De opdrachtgever verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde harnachement te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.
11.6 Voor het geval de opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de opdrachtnemer en door de opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Art. 12. Conformiteit en garantie
12.1 De opdrachtnemer staat er voor in dat het harnachement voldoet aan de vermelde specificaties en niet in strijd is met bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften zoals bekend op de datum van het sluiten van de overeenkomst. De opdrachtnemer staat er bovendien voor in dat het harnachement die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen voor een normaal gebruik nodig,
deugdelijk en bruikbaar zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeen gekomen.
12.2 Paarden kunnen van vorm veranderen. De opdrachtnemer kan nooit de garantie geven dat een bij aflevering goed passend harnachement altijd blijft passen. Het is mogelijk dat een bij aflevering goed passend harnachement na verloop van enkele maanden niet meer dezelfde ligging heeft op het paard waarvoor het is aangemeten. De opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk voor ingrijpende voedingsveranderingen, trainingsveranderingen, ziekten en toediening van supplementen, welke veranderingen aan de ligging van een harnachement veroorzaken. De garantiebepalingen zijn derhalve uitsluitend van toepassing op vorm en fabricagefouten.
12.3 De opdrachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat 100% garantie en succes niet door de opdrachtnemer te geven zijn en opdrachtgever aanvaardt dat dit kan komen door
– Het verschil in verwachtingspatroon van de opdrachtgever en de technische mogelijkheden van het harnachement, de mogelijkheden van de opdrachtnemer en de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van paard en de opdrachtgever.
– Dat hetgeen de ruiter voelt (ruitergevoel) niet meetbaar is, moeilijk te omschrijven en persoonlijk is en door de opdrachtnemer niet of slechts beperkt beïnvloedbaar is.
– Dat het gedrag van een paard door welke verandering dan ook onvoorspelbaar en onberekenbaar is. En dat een paard moeilijk aan kan geven wat of wie de oorzaak daarvan is.
– Dat omstandigheden en veranderingen in paard en ruiter negatieve gevolgen kunnen hebben op het functioneren van het harnachement, welke buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer liggen.
12.4 Garantie op harnachement omvat de volgende zaken;
– materiaalfouten
– Productiefouten
– Ontwerpfouten
– Onjuiste materialen
12.5 Recht op garantie heeft de opdrachtgever als het harnachement een technisch gebrek of gebreken heeft, waardoor het harnachement in mindere mate bruikbaar is voor het doel waarvoor het aangeschaft is. Aanspraak op garantie kan na schriftelijke aanmelding binnen 14 dagen na het ontstaan van het gebrek. Voor het oplossen van het probleem welke is aangemeld voor garantie heeft de opdrachtnemer de keus uit vervangen of repareren van het harnachement. Vervanging of reparatie gebeurt onder de voorwaarden dat de bon van aankoop is bijgevoegd, het harnachement van de eerste eigenaar is en het harnachement gebruikt is op een manier waarvoor het ontworpen en verkocht is en gebruikt is op het paard waarvoor het harnachement is afgeleverd. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan de opdrachtnemer te verschaffen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
12.6 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onjuist onderhoud en wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).
12.7 De opdrachtgever is gehouden het harnachement te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het harnachement hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
12.8 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventueel overig besteld harnachement.
12.9 Indien de door de opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
12.10 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
12.11 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
13.3 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
13.6 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
13.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Art. 14. Overmacht
14.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 15. Tijdelijk ter beschikking stellen van een zadel of andere goederen geleverd door gebruiker

15.1 Het zadel is en blijft eigendom van opdrachtnemer totdat deze volledig betaald is.

15.2 Betalingen dienen gedaan te worden volgens een afbetaalschema, vast te stellen en te ondertekenen bij uitgifte van het zadel.

15.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het zadel, deze mag enkel sporen van normaal gebruik vertonen totdat deze volledig betaald is.

15.4 Als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen voldoet mag de opdrachtnemer het zadel direct terugvorderen.

15.5 Indien het zadel niet betaald wordt én niet retour gebracht wordt is de opdrachtnemer gemachtigd terughaalkosten te berekenen van €200,-

15.6 Bij verlies, schade of diefstal dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos te stellen.

Art. 16. Verkoop in consignatie
Wanneer opdrachtgever een zadel in consignatie wenst te verkopen, wordt daarvoor schriftelijk een minimale verkoopprijs voor afgesproken.
16.1 Tijdens de duur van de verkoop in consignatie blijft het zadel eigendom van de opdrachtgever.
16.2 Opdrachtnemer verbindt zich ertoe zich in te spannen om voor het in consignatie gegeven zadel een koper te vinden. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten, zonder schriftelijke toelating van de verlener of zijn gevolmachtigde, geheel of gedeeltelijk de rechten welke uit huidige overeenkomst voortvloeien over te dragen, noch het zadel zelf in consignatie te geven aan een derde.
16.3 Het eigendom gaat over op het moment van verkoop. De verkoop van het zadel
vindt plaats op het ogenblik van het afsluiten van de koop tussen de opdrachtnemer en de koper van het zadel of op het ogenblik dat de opdrachtnemer beslist het zadel te kopen zonder een afnemer gevonden te hebben.
16.4 Opdrachtnemer dient het zadel te bewaren als een goede huisvader. De
opdrachtnemer mag het zadel tijdens de bewaarneming niet aanwenden voor eigen
gebruik. Wel mag de consignataris het zadel gebruiken voor het passen en
proberen door een potentiële koper.
16.5 Opdrachtnemer mag het zadel gebruiken voor promotiedoeleinden bijvoorbeeld advertenties of tijdens een promotie activiteit zoals een verkoop evenement.
16.6 Ingeval beëindiging consignatie overeenkomst door opdrachtgever, dient opdrachtgever het zadel binnen 14 dagen af te halen bij opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen. Plaats en tijdstip overdracht wordt onderling bepaald.
16.7 Na verkoop zadel zal opdrachtnemer zorg dragen voor betalen afgesproken verkoopbedrag aan opdrachtgever.

Art. 17. Risico-overgang
17.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Art. 18. Reclames transport
18.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de transporteur staan vermeld.
18.2 De Opdrachtgever is verplicht elke zending direct bij aflevering op beschadiging of onvolledigheid te controleren en elk gebrek direct aan de transporteur en de Opdrachtnemer te melden. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na levering wordt geconstateerd, dient dit binnen een termijn van drie (3) dagen bij de transporteur gemeld te worden onder vermelding van leverings- en factuurnummer.
18.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de Opdrachtgever geacht de zending te hebben goedgekeurd

Art. 19. Intellectuele eigendom
19.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
19.2 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
19.3 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Art. 20. Internetsite opdrachtnemer
20.1 Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.
20.2 Opdrachtnemer heeft geen controle over de site(s) van derden waarnaar Gebruikers site(s) verwijzen. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site(s).
20.3 Niets uit de tekst of grafische voorstellingen van Gebruikers site(s) mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden en/of gebruikt worden in enige vorm of op enige wijze dan ook.
20.4 Gebruiker streeft er naar dat informatie op zijn website(s) correct en actueel is.

Art. 21. Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en haar uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 22. Vindplaats en wijziging voorwaarden
22.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
22.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
22.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Art. 23. Geldigheid algemene voorwaarden
23.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, treft dit de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet.